Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de definities bepaald als volgt:  

1.1. Directe schade: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,  voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele  redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te  laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke  kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat  deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene  voorwaarden.  

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht  heeft gegeven tot het verrichten van de opdracht.  

1.3. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Subsidiebaas B.V. kantoorhoudende aan de Oostperkweg 11 te Middelburg.  

1.4. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen partijen.  

1.5. Partijen: de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.  

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst alsmede op iedere  gewijzigde, aanvullende, vervolg en/of toekomstige Overeenkomst, voor zover van deze  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

 

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en opdracht 

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een  termijn voor aanvaarding is gesteld. Als de offerte of aanbieding niet binnen de gestelde termijn  wordt aanvaard, is de offerte of aanbieding niet meer geldig.  

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  3.3. Indien een offerte door beide partijen is ondertekend, geldt deze als opdracht. 

 

Artikel 4. Overeenkomst van Opdracht en uitvoering

Subsidiebaas B.V. – Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Subsidiebaas B.V. 085-0609887 KVK 69884323 Postbus 307 info@subsidiebaas.nl BTW NL 858051576B01 4330 AH Middelburg www.subsidiebaas.nl IBAN NL48 INGB 0006 8793 66 

4.1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur  van de opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen  uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.  

4.2. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en ervaring uitsluitend op basis van de  Nederlandse wet- en regelgeving uitvoeren.  

4.3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een  termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.  

4.4. Indien Opdrachtnemer gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de  Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist  en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtgever draagt er zorg voor  dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de  Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van  de overeenkomst, aan Opdrachtnemer worden verstrekt.  

4.5. Indien Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de  opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de Opdrachtgever of een door de  Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die  medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder een werkplek met  datacommunicatiefaciliteiten.  

4.6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering  daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling  overleg tot aanpassing overgaan.  

4.7. Indien op basis van de analyse van Opdrachtnemer, Opdrachtgever gerechtigd is tot terug  ontvangst van een bedrag van de Belastingdienst, UWV en/of derde-instantie, dan is Opdrachtgever  gehouden uiterlijk binnen dertien weken na dagtekening analyse restitutie te verzoeken, bij gebreke  waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is tot het overeengekomen honorarium. 

4.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst  uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met  de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te  bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk  uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is  voor de Opdrachtgever evenmin grond de Overeenkomst op te zeggen. 

 

Subsidiebaas B.V. – Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Subsidiebaas B.V. 085-0609887 KVK 69884323 Postbus 307 info@subsidiebaas.nl BTW NL 858051576B01 4330 AH Middelburg www.subsidiebaas.nl IBAN NL48 INGB 0006 8793 66 

4.9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht raken in de behoorlijke nakoming van hetgeen  waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle  schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Opdrachtnemer.  

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

5.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  overeenkomst te ontbinden, indien: 5.1.1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst  niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 5.1.2. na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de  verplichtingen niet zal nakomen; 5.1.3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst  verzocht is om zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en  deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 5.1.4. indien door de vertraging aan de zijde van de  Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen  de overeengekomen condities zal nakomen.  

5.2. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden  voordoen die van dien aard zijn dat nakoming ervan redelijkerwijze onmogelijk is of indien dat  ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan  worden gevergd.  

5.3. Indien de Overeenkomst wordt opgeschort of ontbonden, zijn alle vorderingen van  Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

5.4. Ingeval van toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en/of  ontbinding van de Overeenkomst op grond van dit artikel, is Opdrachtnemer gerechtigd tot volledige  schadevergoeding, waaronder begrepen de vergoeding die Opdrachtnemer genoten zou hebben bij  volledige nakoming van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is in geen geval gehouden tot  terugbetaling van bedragen die hij reeds heeft ontvangen. 

5.5. Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever  wegens opschorting of ontbinding van de Overeenkomst op grond van dit artikel.  

5.6. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, betalingsonmacht of (aanvraag  van) faillissement, van beslaglegging op een omvangrijk deel van het vermogen, van schuldsanering  of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan  beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst te ontbinden.  

5.7. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zijn de  daarvoor reeds gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde 

Subsidiebaas B.V. – Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Subsidiebaas B.V. 085-0609887 KVK 69884323 Postbus 307 info@subsidiebaas.nl BTW NL 858051576B01 4330 AH Middelburg www.subsidiebaas.nl IBAN NL48 INGB 0006 8793 66 

arbeidstijd, integraal voor rekening van de Opdrachtgever, onverminderd de aanspraak op de  vergoeding die Opdrachtnemer genoten zou hebben bij volledige nakoming van de Overeenkomst. 

 

Artikel 6. Reclamatie en verjaringstermijn 

6.1. Klachten en/of bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen schriftelijk te worden ingediend  binnen 14 dagen nadat de Opdrachtgever van de grondslag van de klacht of het bezwaar kennis heeft  genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, bij gebreke waarvan elke recht of aanspraak  uit de klacht vervalt.  

6.2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.  6.3. De verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Opdrachtnemer is één jaar.  

 

Artikel 7. Betaling, rente en incassokosten 

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, waarna verzuim intreedt.  

7.2. De Opdrachtgever is vanaf datum verzuim tot datum algehele voldoening een rente verschuldigd  van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke  handelsrente verschuldigd is.  

7.3. Opdrachtnemer kan volledige betaling van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens  de rente en incassokosten worden voldaan.  

7.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer  verschuldigde.  

7.5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan  komen vanaf het moment dat Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven alle  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de andere partij. De  buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk  gebruikelijk is, maar zullen ten minste € 40,- bedragen. De Opdrachtgever is over de verschuldigde  incassokosten eveneens de wettelijke rente verschuldigd. 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom, geheimhouding en opslag van informatie 

8.1. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, lesmateriaal,  ontwerpen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en  mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden  verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. 

Subsidiebaas B.V. – Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Subsidiebaas B.V. 085-0609887 KVK 69884323 Postbus 307 info@subsidiebaas.nl BTW NL 858051576B01 4330 AH Middelburg www.subsidiebaas.nl IBAN NL48 INGB 0006 8793 66 

8.2. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en  bedrijfsgegevens van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen  voorzorgsmaatregelen treffen, om deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit  uit de aard van de informatie.  

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

9.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de  gesloten overeenkomst, waaruit de schade en aansprakelijkheid voortvloeien. Onverminderd het  hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het bedrag  dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert.  

9.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde ook, ontstaan doordat  Opdrachtgever wet- of regelgeving niet naleeft, Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de  Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens.  

9.3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voorts beperkt tot directe schade, zoals bepaald in  Artikel 1.1. Alle overige schade is indirecte schade, waarvoor Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk  is.  

9.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade  te wijten is aan opzet of grove schuld van directie of leidinggevenden van Opdrachtnemer. Voor  schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van onderschikten is Opdrachtnemer niet  aansprakelijk, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is.  

9.5. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor eventuele aanspraken van derden, die  in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan  Opdrachtnemer toerekenbaar is.  

9.6. Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer vervalt uiterlijk één jaar, nadat de uitvoering van  de opdracht is beëindigd, behoudens in geval van aansprakelijkheid wegens opzet of grove schuld, in  welk geval de aansprakelijkheid vervalt één jaar na de ontdekking van de schade althans nadat de  schade redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden.  

9.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken  derden.

Subsidiebaas B.V. – Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Subsidiebaas B.V. 085-0609887 KVK 69884323 Postbus 307 info@subsidiebaas.nl BTW NL 858051576B01 4330 AH Middelburg www.subsidiebaas.nl IBAN NL48 INGB 0006 8793 66 

 

Artikel 10. Overmacht 

10.1. Overmacht is de situatie dat een tekortkoming niet aan Opdrachtnemer kan worden  toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet,  rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hieronder verstaan  Partijen in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, (dreiging van) terrorisme,  algemene of regionale werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden van buitengewone  en bijzondere aard, natuurrampen, ICT-storingen, onder meer door cyber crime, brand en andere  ernstige storingen in het bedrijf van een van de Partijen, alsmede de onmogelijkheid van nakoming  als gevolg van tekortkomingen van de door Opdrachtnemer ter uitvoer van de Overeenkomst  ingeschakelde derden en/of zaken.  

10.2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien deze periode  langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder inachtneming  van enige termijn door een schriftelijke verklaring aan de andere partij te ontbinden, zonder  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

10.3. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de  Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of kan nakomen, en aan het nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd dat  gedeelte separaat te factureren en is Opdrachtgever tot voldoening gehouden .  

 

Artikel 11. Overige bepalingen 

11.1. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers — die  een overeenkomst hebben met Opdrachtnemer — aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al  dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van  Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van  de Overeenkomst of enige verlenging daarvan alsmede gedurende de 12 maanden daaropvolgend.  

11.2. Bij overtreding van het in 11.1. omschreven verbod verbeurt Opdrachtgever aan  Opdrachtnemer voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro)  voor elke dag of gedeelte van een dag dat de overtreding of toestand voortduurt, onverminderd het  recht op volledige schadevergoeding.  

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen 

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. 

12.2. Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter te Den Haag. Verwerkersovereenkomst Onverminderd het bepaalde in de artikelen 

Subsidiebaas B.V. – Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Subsidiebaas B.V. 085-0609887 KVK 69884323 Postbus 307 info@subsidiebaas.nl BTW NL 858051576B01 4330 AH Middelburg www.subsidiebaas.nl IBAN NL48 INGB 0006 8793 66 

1 t/m 12 gelden de volgende bepalingen aanvullend als verwerkersovereenkomst in de zin van de  AVG, tenzij Partijen een separate bewerkersovereenkomst sluiten, die in dat geval prevaleert. 

 

Artikel 13. Definities 

13.1 Hierna hebben de volgende begrippen de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG:  Persoonsgegevens, Verwerker (zijnde Opdrachtnemer), Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde  Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Toestemming van de betrokkene, Inbreukin  verband met Persoonsgegevens.  

13.2 Datalek: een inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 34a jo 13 AVG die leidt tot de  aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de  bescherming van persoonsgegevens. Meldplicht Datalekken: de verplichting tot het melden van  Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan betrokkenen, op basis  van artikel 34a AVG.  

 

Artikel 14. Onderwerp Overeenkomst 

14.1 De Verwerking door Opdrachtnemer vindt uitsluitend plaats op basis van schriftelijke instructies  van Opdrachtgever — die exclusief het doel en de middelen van de verwerking van Persoonsgegevens  vaststelt — en onder de voorwaarden als vermeld in de Overeenkomst, behoudens voor zover op  Verwerker krachtens de wet een andere verplichting rust.  

 

Artikel 15. Verplichtingen en verantwoordelijkheden 

15.1 Voor Verwerkingen voor doeleinden die niet door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn  gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is de Opdrachtnemer  uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.  

15.2 Opdrachtgever garandeert dat de doelen van Verwerking te allen tijde passen binnen de AVG en  dat voor de Verwerkingen een rechtmatige grondslag bestaat en de verwerkingen voldoen aan de  beginselen van de AVG. Opdrachtnemer zal geen Verwerkingen doen voor een ander doel dan  overeengekomen. 

15.3 Opdrachtgever garandeert aan Opdrachtnemer dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot  het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen  inbreuk maken op enig recht van Betrokkenen en/of Derden en zij vrijwaart Opdrachtnemer voor alle  aansprakelijkheid jegens Betrokkenen en/of Derden te dier zake.  

15.4 Indien Opdrachtnemer op zijn beurt een sub-Verwerker inschakelt voor de (specifieke)  verwerkingsactiviteiten, dan draagt Opdrachtnemer er zorg voor om met sub-Verwerker een (sub-) 

Subsidiebaas B.V. – Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Subsidiebaas B.V. 085-0609887 KVK 69884323 Postbus 307 info@subsidiebaas.nl BTW NL 858051576B01 4330 AH Middelburg www.subsidiebaas.nl IBAN NL48 INGB 0006 8793 66 

verwerkersovereenkomst te sluiten die aan sub-Verwerker (naar strekking) dezelfde verplichtingen  inzake gegevensbescherming oplegt als die in de Overeenkomst zijn opgenomen.  

15.5 Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor  vooraf schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens afwijkende  wettelijke verplichtingen.  

15.6 Indien Verwerker op grond van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is tot  doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, zal  Opdrachtnemer Opdrachtgever voorafgaand in kennisstellen, tenzij die wetgeving dat om gewichtige  redenen van algemeen belang verbiedt.  

 

Artikel 16. Beveiligingsmaatregelen 

16.1 Opdrachtnemer draagt zorg voor het toepassen van passende technische en organisatorische  maatregelen, die rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met  de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst  uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen een op het risico afgestemd  beveiligingsniveau waarborgen.  

16.2 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat haar beveiligingsmaatregelen onder alle  omstandigheden doeltreffend zijn.  

16.3 Indien Opdrachtgever daar schriftelijk om verzoekt, zal Opdrachtnemer voor rekening van  Opdrachtgever aanvullende technische en organisatorische maatregelen nemen.  

 

Artikel 17. Datalekken 

17.1 Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever conform artikel zonder onredelijke vertraging  zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.  

17.2 Er bestaat voor Opdrachtnemer nimmer een plicht tot het melden van een Datalek aan  Betrokkene(n) en/of de toezichthoudende instanties.  

 

Artikel 18. Verzoeken van betrokkenen 

18.1 In het geval een Betrokkene een verzoek doet als bedoeld in Hoofdstuk III AVG en deze richt aan  Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek met gelijktijdige mededeling hiervan aan  Betrokkene(n) doorsturen aan Opdrachtgever en zal Opdrachtgever het verzoek afhandelen.  

18.2 Voor zover mogelijk verleent Opdrachtnemer, tegen vergoeding van de redelijke kosten,  bijstand aan Opdrachtgever bij het vervullen van zijn verplichting om uitvoering te geven aan 

Subsidiebaas B.V. – Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten 

Subsidiebaas B.V. 085-0609887 KVK 69884323 Postbus 307 info@subsidiebaas.nl BTW NL 858051576B01 4330 AH Middelburg www.subsidiebaas.nl IBAN NL48 INGB 0006 8793 66 

verzoeken om uitoefening van de rechten van Betrokkenen als genoemd in Hoofdstuk III AVG. 18.3  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen  op grond van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. 

 

Artikel 19. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

19.1 Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verwerkt in het kader van de  Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, als het verstrekken van de informatie  aan Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Overeenkomst of indien er een  wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te verstrekken, een ander in  overeenstemming met de AVG.  

 

Artikel 20. Vernietiging of terugbezorgen Persoonsgegevens 

20.1 Opdrachtnemer vernietigt de Persoonsgegevens nadat de Overeenkomst is geëindigd, tenzij  Opdrachtnemer op grond van wet- of regelgeving gehouden is (bepaalde) Persoonsgegevens  gedurende een zekere termijn te bewaren, in welk geval Opdrachtnemer de Persoonsgegevens na  afloop van die termijn, die niet langer is dan zeven jaren, vernietigt.  

20.2 Indien ten aanzien van een Betrokkenen de uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever als  definitief voltooid dient te worden beschouwd, dan vernietigt Opdrachtnemer de Persoonsgegevens  van die Betrokkene binnen drie maanden na voltooiing van die Opdracht, tenzij krachtens wet- of  regelgeving een langere termijn is voorgeschreven en/of Opdrachtnemer om redenen van het  kunnen voldoen aan het leveren van bewijs langer dient te bewaren

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.